اولین ماوس کامپیوتر: چند دکمه داشت؟


یک دکمه، دو دکمه… سه؟

کل مقاله را بخوانیدنظرات را بخوانیدمنبع