کالیبر 6 جستجوی کامل متن، مدیریت بهتر کتاب الکترونیکی را ارائه می دهد


Caliber 6.1.0 با جستجوی متن کامل هر کتاب در کتابخانه شما، متن به گفتار با ادغام با الکسا، سیری و در نهایت نصب کننده لینوکس منتشر شده است.

کل مقاله را بخوانیدنظرات را بخوانیدمنبع